เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >หลักสูตร

หลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นผู้เรียน โดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจและกระตือรือร้น

กระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ( Play – based Kindergarten Program ) เด็ก ๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และ เล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้  การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ การทดลอง การทำซ้ำ ๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

แผนการสอน คือ การนำวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องทำการสอน ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับเนื้อหา สาระและจุดประสงค์การเรียนการสอนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์ และตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น


 

ระดับปฐมวัย


 

Intensive English Program


 

ระดับประถมศึกษา


 

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

การรับสมัคร :
- รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคปกติจำนวนห้องละประมาณ 35 คน
- รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาค IEP จำนวนห้องละประมาณ 30 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม? สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือ โทร. 0-21753100

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP