หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารและคณะครู > ครูปฐมวัย

ปรัชญาความสำเร็จของกลุ่มโรงเรียนโสมาภาตลอด 57 ปีจนถึงวันนี้  กลุ่มโรงเรียนได้เติบโตและอยู่ในความชื่นชมของผู้ปกครอง  เป็นผู้สร้างผู้นำมาตรฐานสากลสู่สังคมโลก ภายใต้แรงขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีคุณภาพเฉพาะด้านให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ครูปฐมวัย

นางธิดาวรรณ์
นางธิดาวรรณ์    พรมมา
หนฝ.ปฐมวัย
นางสาวนภสวรรณ
นางสาวนภสวรรณ    สายบัวบาน
ครูผู้สอนนาฏศิลป์
นายเฉลิมพล
นายเฉลิมพล    ทัพเมี่ยง
ครูผู้สอนดนตรี
นางปานิสรา
นางปานิสรา    สิงห์ชัย
ธุรการปฐมวัย
นางสาววิไลพร
นางสาววิไลพร    ชินภักดิ์
ครูประจำชั้น อ.1/4
นางสาวเบญจพจน์
นางสาวเบญจพจน์    บุญมา
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางสาวมนสิชา
นางสาวมนสิชา    ศิลปสิทธิ์
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางสาวพจณิชา
นางสาวพจณิชา    อามาตรมนตรี
ครูประจำชั้น อ.2/2
นางสาวพนาวรรณ
นางสาวพนาวรรณ    ดมอุ่นดี
ครูประจำชั้น อ.2/3
นางวรรณวิสา
นางวรรณวิสา    มีสุข
ครูประจำชั้น อ.2/3
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวสุภาภรณ์    โลหะกิจ
ครูประจำชั้น อ.2/4
นางสาวพัทธนันท์
นางสาวพัทธนันท์    สัมฤทธิกุล
ครูประจำชั้น อ.3/1
|< < 1  - 2 > >|
ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP