หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารและคณะครู > ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ปรัชญาความสำเร็จของกลุ่มโรงเรียนโสมาภาตลอด 57 ปีจนถึงวันนี้  กลุ่มโรงเรียนได้เติบโตและอยู่ในความชื่นชมของผู้ปกครอง  เป็นผู้สร้างผู้นำมาตรฐานสากลสู่สังคมโลก ภายใต้แรงขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีคุณภาพเฉพาะด้านให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางอรนภา
นางอรนภา    เหลืองทอง
หนฝ.ธุรการ
นางสาวปาริชาติ
นางสาวปาริชาติ   วิริยางกูร
หนฝ.บริการ
นายอานนท์
นายอานนท์    เหลืองทอง
หนฝ.สถานที่ฯ
นายคมสัน
นายคมสัน    บรวัตทอง
หนฝ.วิชาการ
นางสาววิลาสิณี
นางสาววิลาสิณี    ศิริพัฒน์
หนฝ.ภาษาต่างประเทศ
นางลำดวน
นางลำดวน    นาคำ
งานยานพาหนะ/งาน รปภ/งานพัสดุ
นางวรนาถ
นางวรนาถ    บุญฤทธิ์
งานประชาสัมพันธ์) / งานพยาบาล
นางสายชล
นางสายชล    ศุขสมบัติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวนัจวา
นางสาวนัจวา    ขันธวิธิ
งานบรรณารักษ์/งานวิชาการ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวพัชรินทร์    สุวรรณโค
งานสหกรณ์ / งานรักษาความสะอาด
นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา    มหาพันธ์
งานโภชนาการ
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวอุไรวรรณ    นพสวัสดิ์
งานสนับสนุนการสอนฝ่ายวิชาการ
|< < 1  - 2 > >|
ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP