เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >หลักสูตร > เข้าเรียนระหว่างภาคการศึกษา

เข้าเรียนระหว่างภาคการศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครเรียน 

ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย รับตั้งแต่ 2 ขวบ 10 เดือน ขึ้นไป การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ,มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  (ชุดนักเรียน ยกเว้น อ.1 เข้าใหม่)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสถานการเป็นนักเรียน(ปพ.7) (อ.2 ขึ้นไป)

 ระดับประถมศึกษา

รับนักเรียนตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้  
 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ,มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  (ชุดนักเรียน)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสถานการเป็นนักเรียน  (ปพ.7)
 • หลักฐานการจบจากโรงเรียนเดิมตั้งแต่  ป.2 ขึ้นไป  (ปพ.1)

ระดับมัธยมศึกษา

รับนักเรียนตั้งแต่ 13 ขวบ ขึ้นไป การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ,มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  (ชุดนักเรียน)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสถานการเป็นนักเรียน  (ปพ.7)
 • หลักฐานการจบจากโรงเรียนเดิม  (ปพ.1)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP