เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >หลักสูตร > ปฐมวัย > หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย


การศึกษาปฐมวัย


เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และ ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 นั้นมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง  4 ด้าน และให้การศึกษาแบบองค์รวมและปลูกฝังความเป็นไทยตามอักลักษณ์ของโรงเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีสืบไป
 

หลักสูตรสองภาษา Intensive English Program


ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 เป็นฐานในการบูรณาการด้านเนื้อหาการเรียนการสอนและเน้นทักษะการใช้ภาษาเช่นฟัง พูด อ่าน และเขียน  ได้อย่างเหมาะสมตามวัยและศักยภาพของผู้เรียน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้ายร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เด็กได้มีความพร้อมในการเรียนรู้ที่ดีในสังคมภายหน้าสืบต่อไป
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP