เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >หลักสูตร > ประถมศึกษา > โปรแกรมและหลักสูตร

โปรแกรมและหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา


ระดับประถมศึกษา (ภาคปกติ)


จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และการเรียนการ โดยออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนและมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะ หรือคำนิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน


หลักสูตรสองภาษา Intensive English Program


เน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่าน เขียนและวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกายให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้มีความรักชาติ ภูมิใจในชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์และมีความพร้อมในการเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ 21
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP