เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >หลักสูตร > มัธยมศึกษา > โปรแกรมและหลักสูตร

โปรแกรมและหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา


หลักสูตรสองภาษา Intensive English Program


เน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่าน เขียนและวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย ให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้มีความรักชาติ ภูมิใจในชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์และมีความพร้อมในการเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งยังเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียนที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP