เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >การรับสมัคร > ข้อมูลการสมัครเรียน

ข้อมูลการสมัครเรียน

ติดต่อฝ่ายธุรการได้เวลาทำการ 8.00 - 15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-1753100

ระดับปฐมวัย


 • ระดับปฐมวัย รับตั้งแต่ 2 ขวบ 10 เดือน ขึ้นไป
 • การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ,มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  (ชุดนักเรียน ยกเว้น อ.1 เข้าใหม่)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสถานการเป็นนักเรียน(ปพ.7) (อ.2 ขึ้นไป)

 

ระดับประถมศึกษา


 • รับนักเรียนตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป
 • การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้  
  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ,มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  (ชุดนักเรียน)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสถานการเป็นนักเรียน  (ปพ.7)
  • หลักฐานการจบจากโรงเรียนเดิมตั้งแต่  ป.2 ขึ้นไป  (ปพ.1) 

ระดับมัธยมศึกษา


 • รับนักเรียนตั้งแต่ 13 ขวบ ขึ้นไป
 • การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ,มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  (ชุดนักเรียน)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสถานการเป็นนักเรียน  (ปพ.7)
  • หลักฐานการจบจากโรงเรียนเดิม  (ปพ.1)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP