เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >การรับสมัคร > ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน


  1. จัดเตรียมเอกสารการสมัครเรียน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข้อมูลการสมัครเรียน
  2. กรอกใบสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายธุรการ และชำระค่าสมัครเป็นเงิน 300 บาท
  3. โรงเรียนทำการประเมินนักเรียนโดย
    • ระดับปฐมวัย ประเมินโดยครูปฐมวัย
    • ระดับประถมศึกษา – มัธยม ทำแบบทดสอบ 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาวิทยาศาสตร์
    • ระดับมัธยมศึกษา สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน โดยผู้ช่วยฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. เมื่อนักเรียนผ่านการประเมิน ทางโรงเรียนนัดชำระค่าเล่าเรียนในสัปดาห์ถัดไป 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP